مشاوره روانشناسي روابط اجتماعي
۵٫۰
۰۱
 

علت پرخاشگري كودكان را مشاوره تربيت كودك همسان سازي او والدينش ميداند . واقع كودك محيط اوليه رشد تنها رفر پ و ما را الگو سازي ميكند . روانشناسي كودك پرخاشگر نشان داده است كه كودك بطور ناخودآگاه رفر والدين را تقليد مي كند . حتي اگر كودك مورد پرخاش والدين قرار نگرفته شد ز هم كودك رفر آنها ديگران را ميبيند و همين برخورد را ديگران دارد . علت پرخاشگري كودكان ميتواند پذيرش نقش قرني نيز شد . وقتي كودك تعاملات اجتماعي يا زي همسالان خود دچار ناكامي و شكست بشود به پرخاشگري روي مي آورد . حتي كودك ميتواند قرني بي توجهي پ و ما شود . مثلا والدين نسبت به مرتبي لس كودك توجه نداشته شند . نتيجه كودك جمع دوسن خود مورد تمسخر واقع ميشود و ناراحتي خود را پرخاشگري بيان ميكند .

علت پرخاشگري كودكان پيش دبسني

علت پرخاشگري كودكان پيش دبسني را جه اول ميتوان از اضطراب ناشي از جدايي والدين نظر گرفت . مشاوره كودك بيان ميكند كودكي كه به مهد كودك نرفته و هميشه خانه كنار ما بوده است ميتواند روزهاي اول دچار استرس شود . نتيجه رفرهاي پرخاشگري كه آن زمان نداشته بروز دهد . همچنين اگر دوره رشدي كودك مراحل اضطراب ناشي از جدايي  بستي طي نشده شد اين مرحله مشكلات جدي روبرو ميشويد . مشاوره اختلال كودكان معتقد است سنين پيش دبسن چون كودك زه وارد يك محيط آموزشي ميشود ممكن است از بچه هاي ديگر اين رفرها را ببيند و انجام دهد . علت پرخاشگري كودكان ميتواند يادگيري مهارت هاي جديد محيط دبسن ياشد . زيرا يادگيري اين مقطع بصورت فشرده تري اتفاق مي افتد كه ممكن است عث عصبي شدن كودك شود .

علت پرخاشگري كودكان دبسني

علت پرخاشگري كودكان دبسني بخصوص مدارس  پسرانه ميتواند ديدن فيلم هاي اكشن و خشونت آميز شد . فيلم هايي كه عث همزاد پنداري بچه ها ميشود و مسه محيط خوبي براي بيان و نشان دادن اين هيجانات است . مشاوره تربيت كودك بيان ميكند والدين نيد از كيف و كفش هايي كه تداعي كننده همان فيلم ها هستند استفاده كنند . فقر و بيكاري ، نابساماني هاي خانوادگي و اعتياد والدين از عوامليست كه خشونت كودكان را مقطع دبسن سبب ميشود . علت پرخاشگري كودكان را يد تربيت خانوادگي و محيط خانه پيدا كرد . هرچق والدين نسبت به ايجاد آرامش فضاي خانه تلاش كنند به همان اندازه فرزند منعطف و آرامي را براي حضور مسه آماده مي كنند . مشاوره كودك پرخاشگر دبسني نشان داده است كه احساس عدم امنيت دانش آموز كلاس هم عث اين پرخاشگري ميشود .

 

مهمترين علت پرخاشگري كودكان

مهمترين علت پرخاشگري كودكان عدم توانايي و سازش محيط جديد است . علت پرخاشگري كودكان پيش دبسني ورود به محيط زه بدور از ما است . اگر اين امر بدون زمينه سازي و صبر والدين انجام بشود كودك دچار اضطراب ميشود و ناراحتي خود را پرخاش نشان ميدهد . صورتي كه اگر والدين ايجاد حس امنيت كنند بعد از مدت كوهي كودك به محيط عادت كرده و ارتط برقرار ميكند . روانشناسي كودك علت پرخاشگري كودكان دبسني مناطق محروم را خشونت خانگي ميداند . اعتياد و بي سوادي اين مناطق مانع رشد سالم روحي كودك ميشود . پرخاشگري البته مناطق مرفه و مدارس غير انتفاعي هم وجود دارد و علت پرخاشگري كودكان اين مناطق ديدن فيلم هاي خشن يا تربيت غير اصولي است . عملكرد و رفر والدين يكديگر ثير مستقيم پرخاشگري كودكان دارد .

علت پرخاشگري كودكان چيست ؟

علت پرخاشگري كودكان چيست: اولين سوالي است كه مشاوره اختلال كودكان از والدين مي پرسد . زيرا والدين بيشترين اطلاعات را ره كودك خود دارند . مشاوره كودك بررسي محيط زندگي و تحصيلي كودك سعي پيدا كردن علت پرخاش را دارد . گاهي كودك قرني يك خشونت پنهان است يا مسه مورد سواستفاده جنسي قرار گرفته و ترس از بيان موضوع دارد . گاهي كودك مشكل يادگيري وس دارد . اين ناتواني عث نگراني ميشود كه نهايت اين نگراني عث پرخاشگري كودك ميشود . اين نشان ميدهد كودك بصورت موقعيتي دچار پرخاشگري ميشود و وقتي مشكل برطرف ميشود پرخاش تداوم ندارد . اما گاهي كودك بطور متناوب عصني و پرخاشگر است كه علت اول براي اين موضوع الگو برداري از والدين است . يد مهمترين علت پرخاشگري كودكان را فهميد و به او مهارت كنترل خشم را آموزش داد .

رابطه مهارت و پرخاشگري كودكان

علت پرخاشگري كودكان پيش دبسني مخصوصا خانوده هايي كه والدين آرام هستند عدم يادگيري مهارت هاي ارتطي است . كودك ۵ ساله وقتي محيط مهد قرار ميگيرد نميخواهد كسي اسب زي هاي او را بردارد . تصور ميكند اين كار به او آسيب ميزند نتيجه اعتراض خود را پرخاش نشان ميدهد . بعضي رفرها اين سن كاملا عادي است مثلا ممكن است به اسب زي دوست خود لگد بزند . ممكن است وسايل ديگران را پنهان كند بدون اينكه فكر كند كار بدي انحام ميدهد . علت پرخاشگري كودكان گاهي تعارض موجود محيط است كه عث كلافگي كودك ميشود و كودك بر سر دوراهي ميماند و نميتواند ست تصميم بگيرد . مشاوره تربيت كودك معتقد است آموزش مهارت هاي اجتماعي اين سن يد آغاز شود . زمانيكه كودك وارد دبسن ميشود دچار مشكل ارتطي نشود .

راه كارهاي مقابله پرخاشگري كودك

بعد از اينكه متوجه شديم علت پرخاشگري كودكان چيست ؟ يد بدنل راه حل شيم . به نظر مشاوره اختلال كودكان چون كودك نميداند چگونه علت ناراحتي خود را بيان كند به پرخاشگري روي مي آورد . وقتي پرخاشگري كودك بصورت كلامي است بهتر است هيچ واكنشي به او نشان ندهيد . ابتدا معني كلمه اي كه بيان كرده را از او بپرسيد اگر ميدانست به او بگوييد اين حرف بد است و عث ناراحتي ديگران مي شود . علت پرخاشگري كودكان پيش دبسني گاهي اين است كه چون وارد فضاي جديد شده اند احساس ناراحتي ميكنند . اخلاقشان تغيير ميكند و والدين بجاي همدي به او ميگويند اگر اين رفر را انجام دهي دوستت ندارم . روانشناسي كودك نشان داده اين جمله ر منفي زيادي براي كودك بهمراه دارد . بهتر است به كودك بگوييد اين رفر را دوست ندارم .

 

راهكارهاي مقابله پرخاشگري فيزيكي كودك

مشاوره تربيت كودك براي مقابله پرخاشگري فيزيكي به والدين راه كارهاي آرام سازي را پيشنهاد ميكند . والدين اجازه ندارند كودك را كتك بزنند اين مقابله به مثل عث ميشود كودك رفر خود را بيشتر از گذشته تكرار كند . بخصوص مورد كودكان دبسني ابتدا علت پرخاشگري كودكان دبسني را شناسايي و حل كنيد . اگر كودك مجدد اين رفر را تكرار كرد از شيوه محروم كردن استفاده كنيد . مثلا به كودك اجازه ندهيد فيلم مورد علاقه خود را تماشا كند يا براي چند روز اسب زي مورد علاقه اش را از او بگيريد . مستقيم به كودك نگاه كنيد و بگوييد كار خيلي بدي انجام داده و او را متوجه كنيد خودش را دوست داريد اما رفرش را نمي پسنديد . نهايت مراجعه به مشاوره كودك ميتوانيد خيلي سريع اين رفر كودك را مان كنيد .

سوالات متداول

مهمترين دليل پرخاشگري كودكان چيست ؟

عوامل اجتماعي مثل ناكامي و عدم داشتن مهارت هاي ارتطي عوامل موقعيتي مثل احساس گرسنگي عوامل محيطي مثل سر و صدا گرما و سرما ميتواند مهمترين دليل پرخاشگري كودكان شد .

چگونه يك كودك پرخاشگر را آرام كنيم ؟

تخليه هيجاني كودك ، آموزش مهارت هاي ارتطي و حل تعارضات ذهني كودك و نداشتن واكنش هاي سريع نسبت به رفر كودك ميتواند آرام كردن كودك موثر شد.

بهترين راه برخورد كودك عصني و پرخاشگر چيست ؟

ابتدا كودك را متوجه كار زشت خود كنيم و بعد از روش هاي منزوي كردن استفاده كنيم و بعد راهنمايي مشاور زي ماني را انجام دهيم و نهايت اگر لازم شد از داروماني استفاده كنيم .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز  خدمات متنوعي را زمينه مشاوره كودك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: What Are Some of the Causes of Aggression in Children?

 

علت پرخاشگري كودكان چيست؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۳:۳۴:۳۲ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

علائم وسواس فكري ميتواند تكرار فكرهاي آزار دهنده شروع شود . مشاوره اختلال وسواس بيان ميكند فردي كه دچار وسواس فكري شده مدام افكار منفي و پريشان دارد . فرد دائم دچار دلشوره و اضطراب است و تمام طول روز تصور مي كند اتفاق بدي حال افدن است . مشاوره زناشويي اين افراد نشان مي دهد كه از تمركز ستي برخوردار نيستند . عدم تمركز از علائم وسواس فكري است كه براي تشخيص اوليه بسيار مهم است . كارهاي افراد مبتلا به وسواس فكري بيش از اندازه معمول طول ميكشد زيرا مدام گير افكار مزاحم هستند . وسواس فكري بيشتر نوان شيوع دارد زيرا زن ها توجه بيشتري به موضوعات دارند . ترس از اينكه به خود صدمه بزنند يا ترس از زدن حرف هاي ركيك و ترس از اينكه مسبب اتفاق بدي شند از جمله افكار وسواس گونه است .

علائم وسواس فكري كودكان

علائم وسواس فكري كودكان زير سن مسه را ميتوان از نقاشي و تعاملشان محيط متوجه شد . كودكان ۴ ۶ سال چون به لحاظ بياني و رشدي توانايي ابراز ندارند زي ها و تعامل همسن هاي خود اين علائم را بروز ميدهند . مشاوره خانواده از جمله نشانه هاي وجود وسواس كودكان را نظم دادن و وارسي اشيا به روش خاص بيان ميكند .كودكان داراي وسواس هميشه احساس مي كنند كاري را فراموش كرده اند و مجبور هستند مورد آن فكر كنند .

شب ها براي اين كودكان بدترين زمان است چون نگران هستند كاري را از قلم انداخته و انجام نداده شند .آنها ميترسند صبح بيدار شوند و بخاطر كم كاري آنها اتفاقي براي خانواده اشان بيفتد . مدام اين افكار گير هستند و خود را مقصر همه اتفاقات اطرافشان ميدانند . نتيجه ممكن است پرخاشگر هم بشوند البته همه اين علائم  مان وسواس از جهت شدت و فراواني يد مورد بررسي قرار گيرند .

 

علائم وسواس فكري و عملي

علائم وسواس فكري و عملي چيزي بيشتر از يك نگراني سطحي است . فرد داراي وسواس علائم خرافي و بيمارگونه از خود نشان مي دهد . پس هميشه افكار و اعمال غير منطقي و اغراق آميز دارد مثلا فكر مي كند دست زدن به دستگيره ي بدترين نوع بيماريها را مبتلا ميشود . فرد مبتلا به وسواس تصور ميكند هر لحظه ممكن است دزد ها به خانه آنها حمله كنند . مانجوي داراي وسواس فكري و عملي بود كه بيان ميكرد هرروز يد از لب جدول مسيري را طي كند چون اگر اين كار را انجام نميداد ممكن بود ماش بميرد . يا مراجعي را داشتيم كه يد تكاليف خود را ميشست نتيجه مدام شستشو ميكرد حدي كه احساس رضايت كند اين رفرها بيشتر از علائم وسواس فكري كودكان است .

علائم وسواس فكري نوجوانان

علائم وسواس فكري نوجوانان مي تواند آگاهي كامل بروز كند يعني حتي نوجوان آن اعمال را احمقانه بخواند اما خوا مجبور به انجام آن بداند . فرد نوجوان ممكن است انق نگران تميزي و سلامت خانواده بشود كه از آنها بخواهد روزي ۵ ر لسهايشان را بشويند . گاهي افكار آنها چنان گير مسائل اضطراب آور ميشود كه يك كار ساده را نميتوانند انجام دهند مثلا ممكن است ساعت ها طول بكشد از خانه خارج بشوند . چون فكر ميكنند اگر به شيوه خاصي عبور نكنند ديگر خانواده خود را نخواهند ديد . حتي ممكن است زمان خواب رها و رها بيدار شوند و از خوب بودن همه چيز اطمينان كسب كنند . علائم وسواس فكري آنق تكرار ميشوند فرد احساس رضايت كند . مراجعه فوري به مشاوره اختلال وسواس كمك ميكند ميزان اين علائم نوجوانان كمتر شود .

 

مهمترين علائم وسواس فكري

مهمترين علائم وسواس فكري احساس نگراني و استرس زياد افراد مبتلا است . مهمترين علائم وسواس فكري كودكان هم نظم بيش از اندازه يد نظر گرفت . كودك وسواسي كارهاي معمول خود را بصورت مرتب اما فرم خاصي صورت ميدهد . مثلا تمام اسب زي هاي خود را بصورت چهاريي نچيند خوابش نميبرد . زيرا تصور ميكند اگر چنين كاري نكند حتما اتفاق وحشتناكي مي افتد  . وسواس فكري يعني وجود افكار مزاحمي كه اگر به آن ها عمل نشود بدنلش حادثه اي رخ ميدهد  . از علائم وسواس فكري و عملي كمال گرايي و عدم انعطاف پذيري را ميتوان نام برد . چون اين افراد وجود خود احساس اجر ميكنند نتيجه نسبت به انجام كارها اصرار دارند . اين اجر عث زياد شدن اختلال اضطرابي ميشود و فرد براي كاهش اضطراب اعمال غير طبيعي انجام ميدهد .


بيشتر بخوانيد: اختلال وسواس فكري چيست؟


چه زماني وسواس را يك اختلال بدانيم ؟

علائم وسواس فكري زماني جاي نگراني دارد كه اين رفرها زندگي روزمره را مختل كند . مثلا ممكن است علائم وسواس فكري نوجوانان آنق زياد شود كه فرد ديگر به مسه نتواند برود . يا كودك چنان احساس اضطراب كند كه همه كارهايش را انجام ندهد نتوند بخوابد . مراجعه به مشاوره خانواده ميتواند به افراد كمك كند ميزان اين اختلال را پايين بياورند . حضور و مراجعه مرتب به روانشناس عث ميشود كنترل افكار راحت تر شود . مراجعه به روانپزشك و مصرف داروها كمك زيادي به پايين آوردن علائم و رفرهاي وسواس گونه ميكند . مهمترين علائم وسواس فكري نا آرامي است كه مانع انجام رفر عادي فرد ميشود . زندگي پر از استرس شغلي و مالي از عوامل بوجود آورنده وسواس است . تغيرات شيميايي بدن بخصوص كودكان عث ايجاد وسواس ميشود .

سن شروع وسواس

علائم وسواس فكري و عملي ميانگين سني  ۹ ۱۲ سال بروز ميكند . دو نقطه اوج وسواس يكي اوايل كودكي و دومي اوايل نوجواني ميشد . مشاوره روانشناسي اين افراد نشان ميدهد افرادي كه شروع وسواس آنها زودتر بوده زمينه وراثتي آنها وجود داشته است . گزارش شده كه علائم وسواس فكري كودكان سن پايين مبهم تر از نشانه هاي وسواس سن لاتر است . زيرا كودكان احساس نميكنند رفر و افكارشان نابهنجار است و اغلب ره ي آن بزرگترها صحبت ميكنند . اما افراد بزرگسال چون نسبت به رفر خود و واكنش ديگران آگاه هستند سعي پنهان كاري و خفيف نشان دادن رفر ناستشان دارند . بيشتر كودكان تشخيص به موقع حدود زيادي بهبود پيدا ميكنند و عده اي بخاطر عدم توجه كافي شمار افراد مبتلا به اختلال شديد قرار ميگيرند .


بيشتر بخوانيد: مان وسواس شستشو چيست؟


 

وسواس هاي فكري گوناگون

علائم وسواس فكري انواع وسواس يكسان بروز نمي كند .   وسواس هاي فكري آلودگي ، فرد از بت پس مانده هاي چسبناك يا ترشحات بدن احساس نگراني ميكند . وسواس هاي فكري جنسي فرد افكار ، تصورات يا رفرهاي جنسي ممنوع يا پرخاشگر دارد . مشاوره روانشناسي اين افراد نشان ميدهد فرد مبتلا به وسواس افكار مذهبي نگراني بيش از اندازه نسبت به ست و غلط انجام دادن كارها دارد . فرد مبتلا به وسواس فكري ممكن است از بيان يك حرف يا عدد خاص يا حتي استفاده از لس يا وسيله اي رنگ زرد احساس اضطراب و ناراحتي كند . يا اينكه مدام تصور ميكنند مسبب بروز اتفاق ناگواري ميشوند . علائم وسواس فكري دلشوره و بيقراري زيادي هميشه همراه است .


بيشتر بخوانيد: تمرين مان وسواس فكري


سوالات متداول

مهمترين نشانه هاي بروز وسواس فكري چيست ؟

عدم تمركزكافي براي انجام كارهاي روزمره و همينطور عدم توانايي تصميم گيري بخاطر تشويش ذهني ، وجود افكار پريشان كه همه اين موارد نشانه بروز وسواس است .

علائم جسماني وسواس فكري چيست ؟

فردي كه وسواس فكري دارد براي آرام كردن خود شروع به تميز كردن افراطي ميكند انق شستشو ميكند جايي كه ممكن است دست هايش زخم شود يا دچار تيك هستند و يا موها و پوست خود را ميكنند .

آيا نشانه هاي وسواس فكري كودكان و بزرگسالان متفاوت است ؟ 

خير تفاوت ندارد اما چون كودكان  نميدانند اين كاري كه انجام ميدهند نا متعارف است آشكارا به رفر خودادامه ميدهند اما بزرگسالان نگران برچسب خوردن هستند نتيجه رفرهاي وسواسي خود را پنهان ميكنند .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز  خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال وسواس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Symptoms: 10 …

 

علائم وسواس فكري چيست؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۲:۲۶:۳۲ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۰٫۰
۰۰
 

كودكان پرخاشگر خود را چگونه به حالت قبل از پرخاشگري برگردانيم؟ چگونه كودكان پرخاشگر را از كودكاني كه به صورت لحظه اي عصني ميشوند تشخيص دهيم؟ اين ها سوالاتي هست كه دائم دغدغه پان و ماان كودكان پرخاشگر تربيت كودك يا مشاوره اختلال كودكان ميشد .كودك پرخاشگر زماني به عنوان كودكاني شناخته ميشوند كه زمان مصاحبه ليني داراي تعداد قابل قبولي از نشانه ها و علائم پرخاشگري هستند .كودك پرخاشگر زندگي خود و اطرافيان خود را مختل ميكنند و حتما نياز به رسيدگي و مان دارند . اما اين به أين معني نيست كه به محض اين كه يك رفر توأمم خشونت از فرزندان خود ببينيم سريعا برچسب كودك پرخاشگر را به آنها بچسنيم . ادامه بيشتر به علايم و نشانه ها و نحوه صحيح برخورد كودك پرخاشگر ميپردازيم .

مان كودكان پرخاشگر

مان كودكان پرخاشگر بهتر است كه هماهنگي يك فرد صلاحيت و مسير مشاوره كودك و بر مبناي اصول روانشناسي كودك استوار شد و انجام شود . مان كودكان پرخاشگر يد كمك خود والدين (parents )به طور مستقيم انجام شود بتوان مان كودكان پرخاشگر را ثيرگذار دانست. حتما يد نكاتي كه توسط مشاوره خانواده بيان ميشود مييست ازجانب والدين رعايت شود آثار پرخاشگري كودك كم و كمتر شود . ادامه به برخي از اين نكات اشاره مكنيم .

 • حتما به پرخاشگري كودك مخصوصا سنين ۴ ۵ سال سريع پاسخ دهيد چون زود رفر هاي خود زنگري ميكند.
 • براي بهتر پيش رفتن مان كودكان پرخاشگر جاي ممكن از يك برنامه منظم و مشابه استفاده كنيد . مثلا دائم به محض رفر پرخاشگرانه به او بگوييد كه خب ز دوستت رو زدي ، دوره جريمه ميشي .
 • حتما خودن را كنترل كنيد . اهميت ندارد كه شما چق لحظه از دست او عصني هستيد . حتما از برخورد فيزيكي و توهين به كودك دوري كنيد چون دقيقا نتيجه عكس ميدهد .

ويژگي هاي كودكان پرخاشگر

ويژگي هاي كودكان پرخاشگر ميتواند راه هايي شد كه شناخت آنها بتوانيم راحت تر و كيفيت تر مسير مان كودكان پرخاشگر حركت كنيم . حالا به برخي از ويژگي هاي كودكان پرخاشگر ميپردازيم :

 • كودك پرخاشگر به صورت گسترده ديده ميشود كه اسب زي هاي ديگران را مبدزدد.
 • يكي از رفر هاي غالب كودكان پرخاشگر اين است كه هم زيان خود را كتك ميزند و آنها به هر بهانه اي گلاويز ميشود.
 • از ديگر ويژگي‌هاي كودكان پرخاشگر ميتوان به پرخاش هاي كلامي آنها اشاره كرد . معمولا اين اختلال و كودكاني كه آن گير هستند مشاهده ميشود كه  حركت هاي انفجاري ، فحاشي هاي كلامي از رفر هاي كودكان پرخاشگر ميشد .

 

علت رفر كودكان پرخاشگر

علت رفر كودكان پرخاشگر ميتواند ريشه مسائل و موارد مختلفي داشته شد . مثلا بعد از بررسي هاي ليني توسط يك روانشناس كاركشته و حرفه اي مشخص شود كه پرخاشگري كودك مورد نظر مستقيما مربوط به والدين او ميشود . تصور كنيد كودك خانه اي حال رشد است كه پ و ما يكديگر رابطه خوبي ندارند . وقتي كودك ميبيند كه به عنوان مثال پش پيش گرفتن رفرهاي پرخاشگرانه دائم ما او برخورد ميكند قطعا اين روش را بهترين روش براي به كرسي نشاندن حرف خود ميابد .

به اين صورت است كه ديده ميشود كودك جمع كودكان هم سن و سال خود نيز براي بدست آوردن قت يا هر خواسته ديگري بچه ها دعوا و حتي زدو خورد ميكند . به همين دليل است كه همواره كيد ميشود كه والدين يك منبع اصلي و مهم براي الگو برداري فرزند خود براي شكل دادن به شخصيت او هستند .

برخورد كودكان پرخاشگر

برخورد كودكان پرخاشگر يد به نحوي شد كه هم كودكان ما از اين رفر كه آينده آنها را به خطر مي اندازد دور تر شود و هم اين كه آسيبي به كودك پرخاشگر نرسد . همانطور كه قبل گفته شد حتما يد پرخاش كودك صريح و سريع برخورد شود كودك بفهمد كه كار و روشي كه براي رفر و شخصيت خود برگزيده است اشته است .

البته برخورد كودك به دليل ديگري هم توصيه ميشود . كودكي كه سن پرخاشگري ميشد برخورد و واكنش پو ما  (parents) به سرعت اعمال خود را آناليز ميكند و ممكن است كه رفر خود تغيير ايجاد كند . والدين يد برخورد كودكان پرخاشگر بسيار مراقب شند كه به هيچ وجه كودك را تنبيه بدني نكنند . تنبيه بدني كودك به او مي فهماند و اين برداشت را براي او به وجود مي‌آورد كه دعوا و فرياد و گيري فيزيكي ميتوان به افراد ديگر مسلط شد .

كنترل نكردن پرخاشگري كودك

برخي از والديني كه كودك پرخاشگر منزل دارند عقيده دارند كه پرخاش و رفرهاي خشونت آميز كودكان يك امر عادي ميشد و گذشت زمان و بزرگتر شدن كودك اين مورد نيز خود به خود حل ميشود . صورتي كه اين افراد يد بدانند كه اگر مشكل كودكان همان دوران كودكي حل و مان نشود زمينه ساز مشكلاتي ميشود كه ممكن است به اين سادگي ها برطرف نشود . اگر حس پرخاش و خشونت كودك حل نشده قي بماند ممكن است كودك آن را به عنوان يكي از ويژگي‌هاي شخصيتي نهادينه كند و خود به دوره هاي بعدي رشد انتقال دهند . بسيار محتمل است كه كودكان پرخاشگري كه مان نشده اند ، به وفور دست به بزهكاري و رفر هاي پرخشونت مانند دعواهاي خياني را بروز بدهند .

ثير خانواده بر پرخاشگري كودكان

خانواده بسيار بر روي رفر هاي پرخاشگرانه كودك موثر است . براي مثال اگر  ما دوران رداري اوقات پر استرسي را گذرانده شد احتمال ابنكه كودك رفرهاي خشن از خود بروز بدهد بسيار لا ميرود . خانواده اي كه دعوا و گيري اي فيزيكي جزو رفرهاي غالب اعضاي خانه شد خود به خود و به صورت اتوماتيك وار كودك نيز به سمت بروز چنين رفر هايي كشيده ميشود . بعضي از خانواده ها و محله هاي فقير تر از لحاظ فرهنگي به خصوص جامعه هاي شهري ما دعوا و گيري هرچق سابقه افراد ثبت شده شد از لحاظ ارزش آنها را جايگاه لاتري قرار ميدهد .

بچه هاي طلاق نيز خيلي زياد گير اين آسيب و اختلال ميشوند . ديدن دعواهاي دائمي پ و ما و اين كه بيشترين چيزي كه زندگي انسان را به هدف خويش ميرساند ، عث ميشود كودك نيز دقيقا اين رفر ها را كپي برداري كند و ارتطات خود اجتماع به كار ببندد .

 

ثير هم زي ها بر پرخاشگري(violence) كودك

والدين علاوه بر مديريت اتفاقات منزل يد به اين نكته هم توجه كنند كه كودك خردسال خود را به چه محيط هاي آموزشي ميفرستد آموزش ببيند . كودكان دورهايي از رشد خود به شدت از محيط اطراف خود و بخصوص همسالان و هم زيان خود ثير ميپذيرند . براي مثال كودكي را تصور كنيد كه مسه يا مهدكودك دسته اي از بچها عضو ميشود كه آنجا هر كسي از لحاظ بدني زور بيشتري داشته شد رئيس و سردسته گروه ميشود . اين شرايط احتمال زيادي را ميتوان براي پرخاشگر شدن كودك قائل بود . البته همانطور كه گفته شد سنين پرخاشگري كودك كه اكثرا حدود ۵ سال شناخته ميشود والدين ميتوانند به راحتي و كمك يك روانشناس موضوعات و مشكلات پيرامون اين آسيب را حل و فصل نمايند .

سوالات متداول

بهترين روش برخورد عصنيت يك كودك  چيست ؟

والدين يد آرامش خود راحفظ كنند ام قاطعيت برخورد را نيد فراموش كرد .

چه زماني خشونت (violence)يك كودك اختلال تلقي ميشود ؟

زماني كه خشونت كودك عث اختلال زندگي شخصيش شود و يا به افراد ديگر آسيب وارد كند خشونت او اختلال محسوب ميشود .

آيا نوع تربيت كاهش خشونت كودكان موثر است ؟

 قطعا نوع تربيت كاهش خشونت كودك موثر است و جزو عوامل محيطي تربيت كودك محسوب مي‌شود .

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز  خدمات متنوعي را زمينه مشاوره كودك به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

منبع: ۱۰ Tips to Prevent Aggressive Toddler Behavior …

 

مهمترين راه هاي مان كودكان پرخاشگر چيست؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۲:۰۰:۴۹ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

اختلال اضطراب فراگير (Generalized Anxiety Disorder) يا GAD، به افرادي كه از نگراني مفرط و مزمن مورد موضوعات و فعاليت هاي مختلفي اكثر اوقات روز رنج مي برند، اشاره دارد. نامشخص و گنگ بودن اضطراب به گونه اي است كه فرد از علت نگراني خود آگاه نيست و نمي تواند دليل واضحي براي آن پيدا كند. موضوعاتي كه فرد مورد آن ها اشتغال ذهني دارد دامنه اي گسترده و متنوعي است از جمله زمينه هاي شغلي، تحصيلي، روابط بين فردي، سلامتي خود و ديگران، ازدواج و زندگي زناشويي، تربيت فرزند، مسائل مالي. وجه اشتراك نگراني هاي فرد، غير قابل كنترل بودن و آينده محوري است. فرد مورد آينده و سرنوشت زندگي دلواپس و دلمشغول است. ميزان لاي فشارهاي زندگي و كمبود مهارت هاي زندگي، اختلالات جسمي و رواني از جمله اختلات شخصيت، دليلي مهم افزايش آمار ابتلا به اختلال اضطراب فراگير مي شد.

عوامل ايجاد اختلال اضطراب فراگير

اگر سري به مراكز مشاوره و روانشناسي خانواده زده شيد متوجه جمعيت رو به افزايش اين گروه خواهيد بود، طوري كه صد لايي از مراجعين را افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير شامل مي شوند. مورد عوامل ايجاد اختلال اضطراب فراگير تحقيقات زيادي صورت گرفته است، مهم ترين آن ها را ۲ بعد رفري و شناختي قرار داده اند. طبق اين دو رويكرد روانشناسي، اضطراب يك نوع رفري است كه جريان يادگيري، تحت ثير افكار منفي و بدبينانه فرد نسبت به خود و محيط اطرافش آموخته مي شود و فرد بين عوامل ايجاد استرس و واكنش استرس آميز خود نوعي رابطه ايجاد كرده است. به اين ترتيب، رفر اضطرابي فرد به نوعي شرطي شده است، يعني به شرط بودن محرك هاي ناراحت كننده، اضطراب و نگراني خود را نشان مي دهد.

زمينه هيجاني نيز افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير گير مشكلاتي هستند مانند: عدم كنترل و مديريت ست هيجان، ابراز هيجانات ناخوشايند و منفي بيشتر نسبت به افراد عادي دارند. خشم و از كوره رفتن، ترس و استرس از جمله احساسات ناراحت كننده اين افراد است.

علائم اختلال اضطرب فراگير

علائم اختلال اضطراب فراگير DSM-5، به اين صورت دسته بندي مي شود: فرد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير حداقل ۶ ماه علائم اختلال اضطراب فراگير را كه شامل، نگراني و پريشاني هاي مبهم و غيرقابل تحملي است، نشان مي دهند. تلاش هاي او براي كنترل و مديريت نگراني ها بي فايده و بي نتيجه مي ماند. فرد مبتلا به GAD، حداقل يد ۳ مورد از اين علائم را مدت ذكر شده از خود نشان دهد: خشم، عصنيت، بيقراري، از دست دادن حوصله و لذت زندگي، خستگي و نداشتن انرژي و انگيزه براي انجام فعاليت هاي روزمره، حواسپرتي و تمركز كم، سرد هاي ميگرني و سرگيجه، بيخوابي و عدم رضايت از خواب، مهم ترين علائم اختلال اضطراب فراگير عنوان شده اند.

 

تعريف اختلال اضطراب فراگير

تعريف اختلال اضطراب فراگير، داشتن نگراني و دلشوره فراوان و نامشخص طيف وسيعي از مسائل روزمره زندگي است. لا به انواع آن ها اشاره كرديم. تعريف اختلال اضطراب فراگير  به مفهوم نگراني و انواع آن دقت كنيد، چرا كه ما ۲ نوع نگراني داريم كه از هم متمايز هستند.

 مفهوم نگراني تعريف اختلال اضطراب فراگير 

نگراني هاي مثبت: يك سري افكار محتوي مشخص و عيني و مفيد است كه فرد وجود داشتن آن ها، احساس شور و انگيزه بيشتري براي زندگي پيدا مي كند. واقع اكثر افراد زندگي خود تعداد بسياري از اين نگراني ها را دارند و جزئي لازم و ضروري براي پيشبرد زندگي راسي اهداف و مقاصد فرد مي شد. از ديگر ويژگي هاي اين نوع نگراني، مشخص بودن حوزه آن است؛ واقع برخلاف نگراني هاي مضر و منفي كه مورد طيف گسترده اي از موضوعات غير قابل هستند، نوع مثبت فرد دقيقا مي داند از چي نگران است و دليل دلواپسي هايش چيست.

به عنوان مثال، فردي كه پشت كنكور مانده است، تمام نگراني او حول محور س خواندن، كنكور و نحوه موفقيت مي شد. اين افكار ربطي به ساير حوزه هاي زندگي فرد ندارد. نگراني هاي مثبت، عث رفرهاي مثبت مي شوند، و فرد را سوق مي دهند انتخاب مسير ست و تلاش بيشتر جهت ارضاي نيازهايش اقدام نمايد، مثال فرد پشت كنكوري، اقدام موثر، برنامه ريزي سي، مديريت ست زمان، مشاوره و صحبت پشتين تحصيلي است، اما فرد مبتلا GAD، هيچ راهي براي رفع نگراني هاي خود نمي يابد و هر كاري كه  مي كند به جاي تسكين و آرامش، او را دلواپس و پريشان تر مي كند. يك كلام، نگراني هاي افراد مبتلا به GAD، از نوع منفي و ناسازگار است كه خود را مواجه آن ها ناتوان و فلج مي بينند.

ابتلا به اختلال اضطراب فراگير

ابتلا به اختلال اضطراب فراگير هر سني و هر مرحله اي از زندگي ممكن است اتفاق بيفتد. نوجواني و بزرگسالي، گروه هايي خطر ابتلا بيشتر به GAD هستند. زنان بيشتر از مردان احتمال ابتلا به اختلال اضطراب فراگير را دارند. اختلال اضطراب فراگير، جزو بيماري هايي است كه ساير اختلالات روانپزشكي (افسردگي، اضطراب اجتماعي، فوبيا، سوء مصرف مواد) و اختلالات شخصيت (اختلال شخصيت وابسته و اجتنابي)،  همراه مي شود.

نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير

نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير، تغييراتي است كه بدن و روان به دنل واكنش هاي اضطرابي ايجاد مي شوند. زمينه جسم و فيزيولوژيك، به افزايش ضرن قلب و فشار خون، تنش و د پيشاني، خشكي دهان، تعريق، لرزش دست و پا، مشكل خوردن، كاهش يا افزايش اشتها، از دست دادن وزن معمولي، مشكلات گوارشي (سنم روده تحريك پذير، معده عصبي و زخم المعده)، اشاره دارد. از ديگر نشانه هاي اختلال اضطراب فراگير ممكن است حمله پانيك (حملات ناگهاني احساس ترس از وقوع فاجعه و رويداد فوق العاده وحشتناك به همراه فهرستي از تغييرات بدني مشابه حالت هاي اضطرابي كه لا گفتيم) شد.

بعد رواني فرد ليستي از علائم شناختي و هيجاني ناخوشايند مانند: مشكل توجه و تمركز انجام فعاليت ها، بي حوصلگي، نداشتن انرژي، مصيبت ر جلوه دادن رويدادهاي زندگي ، سيلي از افكار تحريف شده و منفي رو به رو مي شود.

 

مشكلات اختلال اضطراب فراگير

مشكلات اختلال اضطراب فراگير كنار علائم و نشانه هايي كه لا ذكر كرديم، قرار مي گيرند. كمبود مهارت هاي زندگي كه تداوم و ايجاد اختلال اضطراب فراگير نقش كليدي دارد، از مشكلات اختلال اضطراب فراگير است. مشكل خواب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير از ساير اختلالات روانپزشكي متفاوت است، به گونه اي كه اين افراد به خواب رفتن و خواب مستمر مشكل دارند و شب و از خواب مي پرند و خوابشان قطع مي شود، بعد از كلي سعي و تلاش و جنگيدن خود، لاخره به خواب مي روند، اما بعيد نيست به دنل كابوس و ذهن مشغولي به فعاليت هايي كه قرار است فردا انجام دهند، ز از خواب بيدار شوند.

اين روند آنق ادامه پيدا مي كند كه صبح مي شود و فرد هنوز حال كلنجار رفتن خود براي خوابيدن است. لازم به ذكر است، مشكل بيخوابي افراد اضطراب فراگير مزمن و بسيار شديد بيشتر ديده مي شود. عدم تحمل بلاتكليفي و ابهام، به وضعيتي اشاره دارد كه آن فرد تمايل زيادي به پيش بيني و كنترل كردن اتفاقات روزمره زندگي دارد. طبق اين تعريف، هر گونه رويدادي كه فرد نتواند آن را پيش بيني و برآورد نمايد، به احساس ماندگي و اضطراب منجر مي شود. از طرفي بلاتكليفي به آن دسته از تكاليفي هم كه سرنوشت و آينده شان، براي فرد مبتلا به GAD، مشخص و واضح نيست، مربوط مي شود. به زن عاميانه تر، بلاتكليفي نوعي سرگمي مقابل رويدادهاي زندگي است.

مان اختلال اضطراب فراگير

مان اختلال اضطراب فراگير بر بهبود GAD، توجه به عوامل ايجاد كننده آن اشاره دارد. توجه به قابل مشاهده و ملموس بودن بيشتر نشانه هاي فيزيولوژيك فرد، مان اختلال اضطراب فراگير از اين نقطه شروع مي شود، هدف از آن بهبود علائم و كاهش سطح برانگيختگي و تنش فرد شرايط اضطراب زا است.

انواع مان اختلال اضطراب فراگير

 1. آرام سازي: ريلكسيشن، يوگا و مراقبه، ذهن آگاهي، آموزش تنفس صحيح از تكنيك هاي معروف و كاربردي آرام كردن شرايط تنش زا مي شد.
 • ريلكسيشن: آرام سازي قدم به قدم بدن، به اين صورت است كه فرد ياد مي گيرد چطور مواجهه شرايط پريشاني و استرس زا، خود را آرام نمايد.
 • ذهن آگاهي: فرد ياد مي گيرد هر شرايطي چه خوب چه بد، به مشاهده افكارش بدون قضاوت كردن و برچسب زدن منفي يا مثبت بر آن ها بپردازد. هدف اين است كه فرد از گير شدن افكارش دست بر دارد. واقع، اين نكته مهم را ياد مي گيرد،”من و افكارم دو موضوع جدا از هم هستيم و نيد هم قاطي و يكي شويم؛ پس من از افكارم فاصله مي گيرم و فقط اجازه مي دهم از ذهنم عبور كنند”.
 1. مداخلات شناختي – رفري: اين نوع مان تغييراتي افكار منفي و رفرهاي بي فايده و ناسازگار به فرد كمك مي شود به بهبود فعاليت ها و افكارشان بپردازند، نتيجه برخوردي منطقي و معقول تري اضطراب انجام دهند.
 2. مداخلات دارويي: تجويز آرام بخش ها و داروهاي ضد اضطراب، پركاربردترين داروهاي مصرفي اختلالات اضطرابي هستند. تمركز اين داروها، كاهش دادن و رفع علائم بدني و هيجاني منفي مي شد.
 3. آموزش مهارت هاي اجتماعي: حل مساله، جرأت مندي، مهارت هاي ارتطي و ساير مهارت هاي زندگي اين رويكرد آموزش و ياد داده مي شوند.

   

  سوالات متداول

  سنم روده تحريك پذير چيست؟

  يك اختلال گوارشي است كه دهايي شكم و روده مشخص مي شود. علت آن به عوامل رواني برمي گردد. اضطراب و استرس از عوامل رواني اصلي بروز اين اختلال مي شند.

  آيا پانيك همان اختلال اضطراب فراگير است؟

  خير، پانيك به حملاتي كه به طور ناگهاني و سريع شروع مي شوند، اشاره دارد. جريان حمله فرد تغييرات جسمي شديدي نفس كشيدن، ريتم نامنظم قلب، فشارخون، احساس گيجي و گرفتگي قفسه سينه مواجه مي شود و فكر مي كند حال افدن و غش كردن و از دست دادن كنترل و حمله قلبي است. پانيك اختلال جداگانه اي است كه مي تواند اختلال اضطراب فراگير همراه شود.

  خواب افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگير چگونه است؟

  اين افراد دچار بي خوابي هاي اوايل شب، جريان منقطعي از خواب و بيداري هستند، برخي افراد داشتن كابوس هاي ترسناك ممكن جود داشته شد. عدم رضايت از خواب مشكل اساسي بين افراد اضطرابي است.

  خدمات تلفني و آنلاين مركز

  هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

  اين راس مركز  خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال استرس به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد.

  زينب رضائي——– روانشناسي ليني

  منبع: Generalized Anxiety Disorder (GAD): Causes, Symptoms …

 

علائم و مان اختلال اضطراب فراگير

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۱:۱۸:۲۶ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

اختلال دو قطبي كودكان مانند بزرگسالان است. علائم اختلال دو قطبي كودكان شديدتر و مخرب تر است. دوره هاي نوسان كودكان سريعتر از بزرگسالان است. اختلال دو قطبي كودكان فقط يد توسط روانپزشك و يا روان مان تشخيص داده شود. هنگام مشاهده علائم بي نگ به مراكز مشاوره مراجعه نماييد. اين اختلال خوشبخنه كودكان نيز مانند بزرگسالان قابل كنترل ميشد. براي آشنايي بيشتر اين اختلال بخشهاي بعدي را به دقت مطالعه نموده و رفرهاي كودك خود مقايسه نماييد. از پيش داوري و انگ زدن به كودك خود جدا بپرهيزيد. اين مطالب جهت آگاهي خانواده هاي محترم ارائه ميشود. صورت مشاهده از پيشرفت بيماري پيشگيري شود.

اگر يك يا چند مورد از علائم را كودكن مشاهده نموديد دچار هراس نشويد. آرامش به روان مان مراجعه كنيد و اجازه بدهيد تشخيص ستي از روحيات و خلقيات كودكن به شما ارئه دهد. مشاوره خانواده پيشنهاد ميكند به هيچ عنوان وجود اين بيماري كودكانن را بين اقوام و دوسنش فاش نكنيد. برخورد نا مناسب اطرافيان كودك ممكن است اختلالات ديگري وي بوجود بياورد. مانند ترسيدن، عدم اعتماد به نفس و غيره. اين برخوردها ممكن است شخصيت كودك خلل وارد نموده و كودك دچار اختلال شخصيت

شود. ما پيشنهاد ميكنيم حتي براي كودكان به ظاهر سالم نيز مشاوره روانشناسي و مشاوره تربيت كودك بگيريد. از اين راه شما براي تربيت كودك مطابق استعدادها و خلقياتش موفقتر خواهيد بود.

علائم اختلال دو قطبي كودكان

علائم اختلال دو قطبي كودكان مانند بزرگسالان شيدايي و افسردگي شديد است. اما تفاوت آن ديگر اختلالات مانند افسردگي همايند بيش فعالي موارد ديگر است كه براين بيان ميكنيم. علائم اختلال دو قطبي كودكان علاوه بر افسردگي و شيدايي توهم اوست. او ممكن است راجع به چيزهايي حرف بزند كه اصلا وجود ندارند (توهم). آنها خاطراتي بيان ميكنند و از كساني حرف ميزنند كه وجود خارجي ندارند. تشخيص تفاوت  آن رويا پردازي و تخيل به عهده پزشك و روان مان است. آنها خود محور هستند يعني فكر ميكنند تمام افراد وهمه جهان يد بنا به خواسته هاي شخصي آنها عمل كنند. غير اينصورت يا شديدا افسرده ميشود يا دچار هيجان. يكي ديگر از علائم اختلال دو قطبي كودكان اينست كه حرف از مرگ خويش و خودكشي ميزنند.

توجه داشته شيد اگر كودك يكي از اين علائم را داشت دو قطبي نيست ولي زهم يد مشاوره بگيرد.

 

تعريف اختلال دو قطبي كودكان

تعريف اختلال دو قطبي كودكان : داشتن دو حالت كاملا متضاد روحي دوره تناوبي يك هفته اي. ديگر تعريف اختلال دو قطبي كودكان عرت است از پديدار شدن افسردگي و حالت شيدايي يك فرد. اختلال دو قطبي كودكان يد اين موارد را نيز گنجاند : علاوه بر علائمي چون كم خوابي يا بيخوابي، گريز از زندگي و داشتن حالت توهم و خود محوري افسردگي و شيدايي. براي آن دسته از عزيزاني كه اصطلاحات روانشناسي آشنا نيستند توضيح ميدهيم : حالت شيدايي  يا مانيا حالتي است كه فرد بدون دليل بيش از اندازه نشاط و پر انرژي ميشود. به اندازه اي كه خستگي ناشي از تحرك مانع از خواب عميق و به اندازه ميشود. تصميم هاي بلند پروازانه اي ميگيرد كه توان او همخواني ندارد. احساس ميكند برترين است. مدام دستور ميدهد و نظرهاي كسي را قبول ندارد.

ابتلا به اختلال دو قطبي كودكان

ابتلا به اختلال دو قطبي كودكان از چند جنبه قابل بررسي است.

 • اين اختلال ممكن است يكي از افراد خانواده وجود داشته شد. طبيعي است كه كودك از آنها الگو برداري ميكند. نتيجه نشانه هاي اين اختلال كودك ظاهر ميشود.
 • محققان هنوز ژن خاصي را براي اين اختلال كشف نكرده اند اما احتمال ژنتيكي بودن آن را داده اند.
 • دليل بروز اين اختلال ممكن است به دليل جهشهايي ژنوم ها و كروموزوم ها شد
 • اختلال پيام رساني مغز نيز ممكن است بوجود آمدن نشانه هاي اين بيماري دخيل شد.
 • ابتلا به اختلال دو قطبي كودكان ممكن است براثر آزار جنسي و جسمي كودك شد.
 • استعمال دخانيات، مشروت الكلي و قرص هاي اكسزي ما هنگام رداري نيز بوجود آمدن اين اختلال موثر هستند.

نشانه هاي اختلال دو قطبي كودكان

نشانه هاي اختلال دو قطبي كودكان از قبيل : نشاط وافر، دور سرخودچرخيدن و يا دويدن زياد. خنديدن صداي بلند بدون دليل. داد زدن و پرخاشگري. پاره كردن عروسك ها و يا پرت كردن اسب زي ها و حتي شكاندن آنها. حاليكه به آنها به شدت علاقه داشته است. اين علائم مانند نشانه هاي اختلال بيش فعالي ميشد.از نشانه هاي اختلال دو قطبي كودكان همسالان خود دستوري و حالت رئيس و مرئوس برخورد كردن است . وجود سن كم از خودكشي سخن گفتن، كم خوابي يا بيخوابي شنه. ترسو بودن عين حال خود محوري، عدم تمركز و توهم.

مشكلات اختلال دو قطبي كودكان

مشكلات اختلال دو قطبي كودكان : اين كودكان بيشتر تنها خواهند ماند. والدين و مربي از تربيت و آموزش آنها عاجز است. زيرا تمركز ندارند. والدين شناخت  سليقه و علايق آنها عاجز ميمانند زيرا  زماني به يك چيز علاقه دارند و زماني ديگر نه. آنها محيطهاي آپارتماني براي همسايه ها مشكلات رفري ايجاد ميكنند. نخوابيدن و يا دير خوابيدن همراه هيجان استراحت همسايگان را دچار مشكل ميكند. آنها خاطرات تنبيه يا بدخلقي والدين را حافظه خود نگهداري ميكنند و از آن مانند يك گناه نابخشودني ياد ميكنند. از مشكلات اختلال دو قطبي كودكان ميتوان از رها كردن مسه يا كلاس هاي آموزشي ياد كرد. كودكان نيز ممكن است زماني به حالت بهت فرو بروند. اين حالت نه به يك نقطه خيره شده و بي حركت ميمانند. اگر آنها را صدا بزنيد پاسخي يافت نميكنيد.

 

مان اختلال دو قطبي كودكان

مان اختلال دو قطبي كودكان بستگي به منشا بوجود آمدن اين اختلال دارد. مان اختلال دو قطبي كودكان اگر منشا شناختي و الگو برداري شد روانكاوي حل ميشود. ممكن است دوزهاي پايين و موقت دارو هم يافت كند. اگر منشا ژنتيكي داشته شد و يا مربوط به اختلال سيناپسها و نرون هاي عصبي شد يد دارو مصرف نمايد. كيد ميكنيم به هيچ عنوان خودسرانه از داروهاي تثبيت كننده خلق مانند ريسپريدون يا ليتيوم به كودك ندهيد. اين داروها بسته به شدت و ضعف بيماري دوزهاي مختلف تجويز ميشود. استفاده خود سرانه علاوه بر شدت بخشيدن به بيماري عوارض جانبي نيز به همراه خواهد داشت.

مشاوره و مراجعه به روانپزشك راه مان را آسانتر كنيد. شما اگر به سلامت فرزندن اهميت ميدهيد استفاده به موقع و به اندازه داروها كه توسط پزشك تجويز شده به او ياري رسانيد. كودك شما محيط خانه و اجتماع بتواند همسالان خود ارتط منطقي و خوبي برقرار نمايد. بتواند از دوران كودكي لذت برده و خاطرات خوبي ذهنش نقش ببندد. مركز مشاوره آويژه براي شما شادي روز افزون آرزومند است.

سوالات متداول

والدين چه كمكي ميتوانند به كودك خود براي مان  نمايند؟

بردن كودك به يك مركز مشاوره براي تشخيص و مان. صورتيكه دارو تجويز شده حتما مصرف دارو به او كمك كنند. مهمترين مسئله اين است كه خود و افراد خانواده براي داشتن رفر ست كودك مشاوره بگيرند.

آيا اين اختلال شدت و ضعف دارد؟

بله سه نوع خفيف، متوسط و شديد تعريف شده است كه هركدام نوع خود دوره مان خاصي دارد.  البته اگر توصيه هاي مشاوران اجرا شده و داروهاي پزشكان مصرف شود.

دوره تناوب رفري همه بيماران يكسان است؟

خير برخي دوره تناوب هفته به هفته و برخي ديگر بخصوص كودكان يك هفته چند ر صورت ميگيرد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

هدف مركز مشاوره و روانشناسي آويژه از ارائه اطلاعات لازم زمينه مشكلات رواني، افزايش آگاهي شماست توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود كيفيت زندگي خود، گامي مهم برداريد. لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز  خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال دوقطبي به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Bipolar Disorder in Children: Symptoms of Pediatric Bipolar …

 

اختلال دو قطبي كودكان چه نشانه هايي دارد؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۵:۴۷ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

اختلال احتكار يكي از انواع اختلال وسواس اجري است. پس ميتوان گفت كسي كه دچار اختلال احتكار است به نوعي وسواس به شمار مي آيد. بوجود آمدن اين اختلال بع چند عامل ميتواند شد. ممكن است اثر وارد آمدن يك استرس قوي به وجود بيايد. پس از يك سانحه يا اتفاق رنج آور پديدار شود. رفر اطرافيان كودكي ميتواند دليل بروز اين اختلال سنين لاتر شد. يا اثر همايندي يك بيماري روحي – رواني بروز ميكند و نهايت ممكن است اثر توارث به نسل بعد انتقال بيابد. اختلال احتكار زير شاخه او سي دي يا وسواس اجري است.

اختلال احتكار

اين بيماري چون ريشه شناختي دارد مطمئنا به مشاوره روانشناسي نياز دارد. ابتدا اين بيماري يد ريشه يابي شود. لازم است مانگر بداند منشا اختلال چيست بتواند هر چه سريع تر نسبت به مان اقدام كند. مشاوره خانواده آويژه پيشنهاد ميكند صورت مشاهده بروز اين بيماري هر چه سريع تر مشاوره بگيرند. چون اين اختلال ريشه روح و روان دارد. يك فرد روح بيمار نه تنها از يك زندگي ايده آل برخوردار نيست بلكه به ديگران نيز آزار خواهد رساند. او ديگر نميتواند معاشرت اجتماعي خوبي داشته شد و نهايت اين اختلال براي فرد منجر به اختلال شخصيت نيز خواهد شد.

علائم اختلال احتكار

علائم اختلال احتكار كاملا محسوس است. اين افراد جمع آوري اشيا عطش دارند. عطشي كه سيرابي ندارد. آنها هر چيزي را چه لازم شد و چه ساليان سال بدون استفاده بماند جمع آوري ميكنند. دور ريختن اشيا مانند جدا شدن بخشي از وجود آنها ميشد. برخي مشاهده ميشود حتي كوچه  و خيان به دنل اشيا ميگردند. آنها حتي لسهاي پاره و فرسوده را نيز دور نمي اندازند. از علائم اختلال احتكار ميتوان به دارا بودن شخصيت اسكيزوئيد اشاره كرد افرادي كه تمايل به ارتط ندارند و دنياي خيالي سير ميكنند.

از ديگر علائم اختلال احتكار ميتوان به دارا بودن شخصيت پارانوئيد اشاره كرد. اينگونه افراد به هر رابطه مشكوك ميشوند. احساس ميكنند از طرف ديگران مورد پذيرش نيستند. نسبت به روابط عادي بسيار حساس هستند. حتي اگر اطرافيان به آنها براي معاشرت ابراز علاقه نمايند ور نميكنند. آنها فكر ميكنند هيچكس علاقه اي به همصحبت شدن آنها ندارد. هيچكس دوست ندارد آنها معاشرت كند و حرفهايشان براي اين است كه دلش نشكند.

تعريف اختلال احتكار

تعريف اختلال احتكار ميتوان گفت : اختلال رفري كه به موجب آن جمع آوري اشيا افراط ميشود. اين اختلال از دور ريختن هر شي مصرفي و غير مصرفي بيمار را ناتوان ميكند. مهم ريشه شناختي اين بيماري است. واقع ميتوان گفت فرد براي مقابله عامل بيماري روحي خود دست به چنين رفري ميزند.عامل ممكن است سانحه، مرگ عزيزان و يا بيماريهايي مانند افسردگي و غيره شد. تعريف اختلال احتكار ميتوان گفت تكانه هاي ناشي از يك استرس روحي شديد است كه منجر به جمع آوري اشيا ميشود. هر كسي براي مقابله وسواس هاي فكري به وجود آمده به رفرهايي پناه مي آورد. براي تعريف اختلال احتكار ميتوان يك مثال زد روشن تر بيان شود. كسي يك شي قيمتي شما را ميشكند ذهنش ياراي عذر خواهي ندارد. او مقابله اين كارتند تند لس هاي شما را مرتب ميكند.

مرتب كردن لسها واقع همان تكانه هايي است كه به موجب يك اتفاق پيش آمده است. فرد اين كار مي خواهد ذهنش را تمركز دهد و يا از شر حالت بدي كه برايش پيش آمده رها شود. جمع آوري اشيا نيز ارتط وسواس فكري چنين حالتي دارد.

 


بيشتر بخوانيد:  اختلال وسواس چيست


 ابتلا به اختلال احتكار

ابتلا به اختلال احتكار دلايل مختلفي دارد. ممكن است يكي از اعضاي خانواده به اين اختلال دچار بوده و فرد بطور توارثي اين رفر را كسب كرده است. برخي اثر يك واقعه طبيعي مانند زلزله، سيل و يا آتش سوزي كه زندگي آنها را نابود كرده مبتلا ميشوند. بعضي ديگر بعد از مرگ عزيزاني چون ما، فرزند، پ و يا همسر، محتكر ميشوند. شدت وابستگي، بيماري شديدتري را ايجاد ميكند. ابتلا به اختلال احتكار اثر رفر ناخوشايند كودك نيز بوجود مي آيد. نظم دادن شديد به كودك جمع آوري وسايلش، داد زدنهاي مكرر بر سر كودك و تنبيه بدني.

نشانه هاي اختلال احتكار

نشانه هاي اختلال احتكار اين است كه خانه هاي آنها مانند انري مملو از اشيا قديمي و جديد است. اگر آنها را نصيحت كنيد از شما فاصله ميگيرند. آنها به خاطر وضعيت زندگي شان علاقه اي به مهماني دادن ندارند. به امور زندگي به خوبي علاقه نشان نميدهند. وقتي شما چيزي را ميخواهيد دور بياندازيد وجود اينكه به آنها تعلق ندارد مخالفت ميكنند. حتي ممكن است از شما بخواهند آن شي را به آنها بدهيد. معمولا يا خيلي چاق ميشوند يا خيلي لاغر و نحيف هستند. از ديگر نشانه هاي اختلال احتكار مشكوك بودن، عدم اعتماد به ديگران، سرد بودن روابط و يا افسردگي است.

مشكلات اختلال احتكار

مشكلات اختلال احتكار ممكن است دامنگير تمام افراد خانواده شود. خانه اي شلوغ كه براي يافتن هر چيز ضروري يد ساعتها به دنلش بگردند. كم آوردن جا براي زندگي . دست و پا گير بودن وسايل اضافي. كم آوردن وقت براي زندگي. نداشتن نظم و ترتيب. رسيدگي نكردن به امور آشپزي، نظافت و مسائل اقتصادي. از مشكلات اختلال احتكار ميتوان به كم توان شدن مالي اشاره كرد. تمام ذهن بيمار را اشيا اشغال ميكنند و ديگر فرصت و تواني براي حل مشكلات اقتصادي قي نمي ماند. به مهماني نميروند چون نمي خواهند كسي وارد دنياي آنها شود.

 


بيشتر بخوانيد: اختلال وسواس فكري چيست


مان اختلال احتكار

مان اختلال احتكار بستگي به منشا به وجود آمدن اين بيماري دارد. نوع توارثي مشاوره قابل حل و مان است  و ميتوان گفت راحت ترين راه مان را دارد. مشكلي كه مان اختلال احتكار وجود دارد عدم پذيرفتن اختلال توسط بيماران است. اين افراد قبول نميكنند كه رفرشان ست نيست و بيمار هستند. كارشناسان و روانشناسان ابتدا يد بيمار بودن افراد را برايشان توجيه كرده و به اثت برسانند. بعد از اين مرحله ريشه يابي بيماري است. پس از آن مان توامان كه شامل روانشناختي ، مشاوره و دارو ماني است. بخش روانشناسي يد كارشناسان بر روي روش زندگي بيمار ثير بگذارند. طرز تفكر و روش زندگي او. مشاوره، دارو ماني و اهميت دادن به روش زندگي و نوع تغذيه ميتواند  به مان سرعت ببخشد. مركز مشاوره آويژه براي شما شادي و نشاط آرزومند است.

سوالات متداول

توجيه مبتلايان به اختلال احتكار براي احتكارشان چيست؟

اينكه وسايلشان هنوز قابل استفاده است. ممكن است روزي به كار آيند. علاقه داشتن و وابسته شدن به مجموعه وسايلشان. مرور خاطرات غم انگيز و شاد ديدن وسايل جمع آوري شده. عدم توانايي شكستن قالبهاي ذهني ارتط اختلال.

چگونگي رفر اعضا خانواده مان چه ثيري دارد؟

آنها ميتوانند رفرشان به بيمار اعتماد به نفس بخشيده و بردن به مسافرت و مكانهاي تفريحي از وابستگي بيمار به اشيا بكاهند و به او اطمينان خاطر ببخشند كه هميشه كنار او خواهند بود و نيازي نيست كه براي روز مدا احتكار كند. حمايت عاطفي و حدي مالي ميتواند مان موثر شد.

داروهاي گياهي چه ثيري بر روحيه بيمار دارد؟

گياهان آرام بخش ميتوانند كم شدن استرس، تنظيم خواب و آرامش بيمار موثر شند البته همراه روانشناسي و روانپزشكي. استفاده از هر نوع دارو چه گياهي و چه شيميايي يد مشورت پزشك شد.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز  خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال وسواس  به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Hoarding disorder – Symptoms and causes 

 

چه كساني اختلال احتكار دارند؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۶ مهر ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۳:۱۰ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

اختلال تيك توره به چند نوع تقسيم ميشود : ۱- حركتي ۲- صوتي ۳ – توامان ( صوتي و حركتي همراه هم ) كه موارد يك و دو تيك ناميده ميشوند اما مورد سوم كه حركت و صوت هم هستند اختلال تيك توره ناميده ميشود. تيك ها را استرس و فشار روحي شدت ميبخشد. ژن خاصي براي آن شناسايي نشده اما توارث ممكن است ايجاد آن دخيل شد. تيك ها به دو دسته گذرا و مزمن تقسيم ميشوند. مدت نوع گذرا چند هفته است. نوع مزمن آن ماه ها ممكن است ادامه پيدا كند. تيك ها يد مورد بررسي كارشناسان قرار بگيرند. منشا ابتلا به تيك، گذرا يا مزمن بودن، دفعات و شدت تكرار مان اهميت دارند.

اختلال تيك توره

به خاطر داشته شيد مان رواني آرام به مراتب راحت تر از رواني پريشان است. همكاري بيمار براي مان اهميت زيادي دارد همين طور رفر و كمك افراد خانواده بهبود ثير زيادي دارد. مشاوره خانواده آويژه كاي تحصيل كرده و مجرب آماده است براي شما لحظاتي همراه آرامش تدارك ببيند. حضور جامعه بيماري موجب پديد آمدن اختلالات جانبي كودك ميشود. از جمله اختلال شخصيت. پس بهتر است مان به موقع مشكل كودكمان را نگذاريم بيشتر و پيچيده تر شود. يك مشاوره روانشناسي از عمق و شدت اختلال كودكمان مطلع شويم. شروع به برداشتن گام هاي اساسي براي مان كنيم.

علائم اختلال تيك توره

علائم اختلال تيك توره نوساني و دوره اي است. يعني پس از زمان مشخصي برطرف ميشود. علائم اختلال تيك توره برخي موارد بزرگسالي همراه فرد ميماند. برخي مواقع اين تيك برطرف شده  و نوع ديگري بروز ميكند. وارد آمدن استرس ميتواند علائم اختلال تيك توره را شديدتر كند. معمولا طي دوره هاي زماني شدت و نوع تيك ها تغيير كرده و هجده سالگي كاملا مرتفع ميشوند. اما عواملي ممكن است پايداري تيك هاي مادام العمر ثير بگذارند و رفع آنها را دچار مشكل كنند.

تعريف اختلال تيك توره

تعريف اختلال تيك توره بسيار ساده است. اختلال نوروبيولوژيك است كه سنين ۳ پنج سالگي كودكان ظاهر ميشود. اين اختلال ممكن است مدت كوهي رفع شود يا سنين لا همراه وي بماند. تعريف اختلال تيك توره ميتوان گفت : انقضات ماهيچه اي كه همراه حركات تكراري اصوات مكرر پديدار ميشوند. يا حركات غير ارادي و دوره اي كه حركت و صوت توامان كودك ظاهر ميشود تعريف اختلال تيك توره ميگنجد.

نام اين اختلال از ژرژ ژيل دولا توره گرفته شده است. او براي اولين ر اين اختلال را تعريف كرد. مطالب علم روانشناسي ممكن است از اين سنوم نام اختصاري ( جي تي اس ) نيز ياد كنند.

ابتلا به اختلال تيك توره

ابتلا به اختلال تيك توره ريشه شناختي دارد اثر فشار روحي و استرس پيام رساني مغز اختلال ايجاد شده و منجر به تيك ميشود. موارد نا ابتلا به اختلال تيك توره ريشه توارث رفري دارد. فردي خانواده بخصوص ما يا پ و يا سرپرست داراي اين اختلال بوده است. كودك از وي الگوي رفري گرفته و از وي به كودك ارث رسيده است. مان اين نوع راحت تر خواهد بود.  برخي موارد نيز احتمال داده شده جذب و دفع نا بهنجار نوروترانسميترهايي چون دوپامين و سروتنين ابتلا به تيك دخيل شند.

 

نشانه هاي اختلال تيك توره

نشانه هاي اختلال تيك توره ۱- حركتي شامل : لا انداختن شانه ها يا خم كردن محسوس گردن يا حركات ناگهاني و مكرر كل بدن. از نشانه هاي اختلال تيك توره ميتوان به چشمك زدن، پلك زدن و تكان دادن مكرر دست و پا اشاره كرد. موارد ديگر ميتواند مربوط به حركات بدن نشد. انجام دادن كارهاي تكراري مانند : بو كردن غذا، چرخاندن كليد قفل يا ، خاموش و روشن كردن لامپ كه بيشتر كودكان اوتيسم مشاهده ميشود. رديف چيدن الگوها به صورت قطاري يا افقي يا به صورت عمودي (برجي) ۲- صوتي : داد زدن، اصوات غير مانوس از دهان خارج كردن، تكرار كلمات و به لكنت شديد افدن. اختلال تيك كودكان اوتيسم به صورت اكولاليا و كپرولاليا مشاهده ميشود. تكرار حرفهايي كه شنيده شده و تكرار ناسزاهايي كه شنيده است.

پژواك گويي نيز زير شاخه تيك قرار ميگيرد. پژواك گويي فرد مبتلا كلمات آخر طرف مقابل را تكرار ميكند.  برخي نيز خنديدن صداي بلند و بي دليل تيك ميزنند.

۳- صوتي – حركتي كه به سنوم تيك توره يا تورت مشهور است. حركات تكراري مانند چرخيدن به دور خود همراه داد زدن. ز و بسته كردن شديد پلكها همراه لكنت شديد… لا انداختن شانه همراه آواهايي از گلو.. خم كردن ناگهاني گردن همراه صاف كردن گلو ويا سرفه كردن

مشكلات اختلال تيك توره

مشكلات اختلال تيك توره بسته به شدت يا ضعف آن فرق ميكند. اين افراد بخصوص كودكان ممكن است توسط دوسن و همكلاسي ها مورد تمسخر قرار بگيرند. اين رفرها ممكن است اعتماد به نفس كودكان را دچار مشكل كنند. حضور اجتماع براي اين كودكان دشوار ميشود. احتمال دارد وجود اينكه بخوبي به سهايشان مسلط هستند اما از هراس بروز تيك پاسخ ندهند. همين امر ممكن است كودكان عث افت تحصيلي و بزرگسالان ترك شغل و يا پايگاه هاي اجتماعي شود.

يكي ديگر از مشكلات اختلال تيك توره اين است كه فرد تقلا ميكند تيك زدن مرزه كند حاليكه شديدتر ميشود. تيك زدن اگر يك بيماري همايند شد مشكلات مضاعفي پديد مي آورد. اما جاي هيچ نگراني نيست. خوشبخنه علم روانشناسي و روانپزشكي بر تمامي اين اختلالات اشراف دارد. مراجعه به يك روانشناس خوب ميتوانيد به مان اميدوار شده براي خود و كودكن زندگي شيرين و آرامي فراهم نماييد.

 

مان اختلال تيك توره

مان اختلال تيك توره بستگي به نوع و شدت آن دارد. براي مان اختلال تيك توره نيز يد روانشناس متبحر مشاوره شود. اين مشاوره نوع و شدت تيك تشخيص داده ميشود و صورت نياز به يك روانپزشك ارجاع داده ميشود. برخي موارد كه تيكها يك بيماري روحي – رواني همايندي دارند مان دارويي ضروري است. تيك ممكن است افسردگي، وسواس، بيش فعالي و يا اوتيسم همايندي داشته شد. ابتدا يد بيماري مان شود بعد به تيك زدن پرداخته شود. همراه مان دارويي مشاوره ميتواند به بهبود سرعت ببخشد و از تداوم آن بزرگسالي پيشگيري نمايد.

سوالات متداول

وظيفه افراد خانواده صورت مشاهده تيك توره كودكان چيست؟

صورت مشاهده هر نوع تيك به روانشناس مراجعه نمايند. از تمسخر تيك هاي رفري و گفري جدا بپرهيزند. به او استرس وارد نكرده و محيط را آرام و به دور از استرس نگه دارند. به حرفهايش توجه نشان دهند و پيمودن راه مان او همكاري كنند.

آيا فشار آوردن به كودك براي تكرار نكردن موارد تيك كارساز است؟

خير نه تنها كار ساز نيست بلكه تداوم وشدت بيشتر تيك ها اثر گذار ميشد چون اين تيك ها غير ارادي بوده و از توان كودك خارج است كه آن ها مقابله كند و فقط يد تحت مان قرار بگيرد. اما تذكر نرم و آرام ثير دارد. مثلا بگوييم : عزيزم آرام ش و محل تيك او را آرام ماساژ دهيم. ماساژ بين دو ابرو و شقيقه موثر است.

تكه كلام ها زير مجموعه تيك ها قرار ميگيرند؟

بله اما به صورت خيلي ضعيف. كلا توجه داشته شيم برخي لكنت ها و يا تيك هاي موقت ممكن است وجود داشته شند كه اثر خوردن غذاهايي طبع سرد بوجود بيايند و زود ازبين بروند كه نيازي به مان پيدا نميكنند ولي تيك هاي مدام و لكنت هاي ماندگار يد مان شوند.

خدمات مركز

براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه فرماييد .

اين راس مركز مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره ازدواج به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: Transient Tic Disorder   

 

اختلال تيك توره چه علائم و نشانه ايي دارد؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۷:۰۲ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

اختلال خوردن به دو گونه بروز ميكند : ۱- پرخوري عصبي ۲- كم خوري عصبي ( بي اشتهايي عصبي ) موضوع اختلال خوردن ببينيم آيا هر پر خوري يا كم خوري اختلال محسوب ميشود يا خير؟ برخي به دليل اهميت دادن به تناسب اندام از خوردن غذا و آن هم آگاهانه ممانعت ميكنند. برخي ديگر براي سلامت بدن كم خوري ميكنند سنين لا به چاقي و عوارض آن مبتلا نشوند. اگر كم خوري هدف شد اختلال محسوب نميشود. بماند كه برخي بدون مشورت پزشكان تغذيه رژيم گرفته و سلامت خود را به خطر مي اندازند. ولي نخوردن بدون ريشه عصبي و آگاهانه اختلال نيست حتي اگر روش اشتهي را برگزينند . اما زماني كه يك شخص پس ازفشار روحي از خوردن دست ميكشد اختلال خوردن محسوب ميشود. اين فشار روحي شامل سانحه، بلاياي طبيعي و غم هاي عاطفي ميشوند.

اختلال خوردن

عوامل موثر كم خوري مورد پرخوري عصبي نيز صدق ميكند. برخلاف كم خورهاي عصبي پرخورها هنگام استرس شروع به خوردن آن هم ولع ميكنند. همين عث افزايش حجم معده شده  و پرخوري حتي مواقع عادي نيز ادامه پيدا ميكند. آنها نمي پذيرند كه پرخور هستند چون متوجه خوردن خود نميشوند و از مغز نيز پيام سيري ارسال نميشود. مشاوره خانواده آويژه ميتوانيد براي كمك به فرد پرخور خانواده كمك نماييد. مشاوره روانشناسي اين مركز ميتوانيد از اختلال شخصيت فرد مورد نظر پيشگيري نماييد. چون بيمار پس از مدتي چاق شده و دچار افسردگي و نتيجه خلل شخصيت خواهد شد.

علائم اختلال خوردن

علائم اختلال خوردن همانطور كه از اسمش پيدا است فرد پرخوري ميكند. آنها ابتدا غذاي كمي براي خود ميكشند اما بعد از آن دوره به خوردن ادامه ميدهند. طول روز مدام ريزه خواري ميكنند. به غذاي سر گاز ناخنك ميزنند. مزه دهانشان هميشه بد است. فكر ميكنند خوردن ميتوانند مزه دهان را عوض كنند. حاليكه چون معده خيلي پر شده قا نيست حركات دودي را كه براي هضم غذاست انجام دهد. از ديگر علائم اختلال خوردن اين است كه هميشه احساس گرسنگي ميكنند. بخصوص هنگام استرس تند تند غذا ميخورند و حرف ميزنند. بعد از غذا به خواب نياز پيدا ميكنند. تمام اين رفرها مبوليسم غذا ثير منفي دارند. بدن آنها متورم شده و راه رفتن و حركات روزمره برايشان دشوار ميشود. اغلب يا ترش ميكنند يا نفخ. دفع نيز مشكل دارند.

از ديگر علائم اختلال خوردن چاقي پس سر است. دستگاه ليمبيك مغز مسئول تشخيص خطر است و پيام رساندن براي ترشح كورتيزول ميشد. هنگام استرس اين دستگاه به سيستم ترشح كورتيزول پيام داده و عث ترشح آن ميشود. وقتي خون ميزان كورتيزول لا ميرود دستگاه ليمبيك دوره پيام خطر ارسال ميكند. اين چرخه تكرار شده و اين دو عامل فعاليتشان چند برابر ميشود. و اين چرخه عث ميشود فرد ترسو وهيجاني شود. پس افراد پرخور ترسو ميشوند. فعاليت دستگاه ليمبيك عث كم شدن سروتنين نيز ميشود كه همين امر عث بروز افسردگي و اضطراب ميشود.

تعريف اختلال خوردن

تعريف اختلال خوردن دست كشيدن از غذا و يا پرخوري بي رويه بطورغير ارادي پس از يك فشار روحي است. تحقيقات ميداني ديده شده كه كودكاني كه از فقر شديد عاطفي رنج ميبرند دچار كم خوري عصبي و نتيجه يبوست ميشوند. نرون هايي كه وظيفه پيام رساني براي گرسنگي را دارند حالت خاموشي به سر ميبرند.  فرد هميشه احساس سيري ميكند. مبوليسم مشكل مواجه شده و نهايت فرد دچار سو تغذيه ميشود. اختلال خوردن فرا تر از خوردن معمولي است. اين اختلال تمام بخشهاي بدن ثير ميگذارد. نتيجه ميتوان تعريف اختلال خوردن بگوييم : اختلال تمام سيستمهاي بدن اثر پرخوري يا كم خوري غير ارادي عصبي.

 

ابتلا به اختلال خوردن

ابتلا به اختلال خوردن ارتط سيستم عصبي بوجود مي آيد.  ابتدا ببينيم چه عواملي سبب ميشود شخص مبتلا به پر خوري يا كم خوري شود. هر وارد آمدن استرس به بدن، سيستم عصبي دستور آن گارد به تمام بدن ارسال ميكند اين دستور يا سيستم عصبي دستگاه گوارش را وادار به ايست ميكند يا فعاليت زياد. پس ابتلا به اختلال خوردن ارتط مستقيم اين پيام هاي عصبي است. ست مانند زماني كه مثلا گلداني از لاي ميز حال افدن است. شما يا سريع تر از هميشه ميدويد گلدان را بگيريد يا بدن شما قفل ميكند. اين اختلال نيز دقيقا همين طور است استرس يا موجب پر خوري عصبي ميشود يا كم خوري عصبي.

نشانه هاي اختلال خوردن

نشانه هاي اختلال خوردن واضح است. چاقي بيش از حد كه هيكل متورم است و نفخ دارد. تنبلي و كم تحركي. افسردگي و بيحوصلگي. خنده هاي بي اندازه و هيجاني. اين افراد رده مهر طلب ها قرار ميگيرند. چون نياز به توجه و محبت ديگران پيدا ميكنند بسيار هديه ميدهند و بي اندازه محبت ميكنند. مسفانه چون محبت واقعي ولازم را يافت نميكنند افسرده ميشوند. از نشانه هاي اختلال خوردن كم خوري عصبي لاغري بيش از اندازه. اين افراد معمولا غرولند ميكنند. وسواسي ميشوند. اينان نيز افسرده هستند.

 

مشكلات اختلال خوردن

مشكلات اختلال خوردن پرخورها و كم خورها تفاوت دارد. مشكلات اختلال خوردن پرخورها : عدم امكان حضور اماكن ورزشي، عدم حضور تفريحات تيمي و گروهي. عدم اعتماد به نفس به خاطر چاقي مفرط. سرد و دهايي عضلات. و اما مورد كم خورها د معده، لاغري مفرط، خود خوري و افسردگي اين دو گروه كمتر ميتوانند زوج دلخواه خود شند. به همين دليل احساس تنهايي و فقر عاطفي دارند.

مان اختلال خوردن

مان اختلال خوردن از مشاوره آغاز ميشود. تشخيص، مشاوره و صورت نياز دارو ماني براي هردو گروه لازم است. ابتدا يد عامل استرس زا شناسايي شوند. سپس همگام روانشناسان راه مان پيموده شود. اين بخش مراجعه به دكتر تغذيه نيز علاوه بر روانپزشك پيشنهاد ميشود. چون پرخوري و كم خوري هر دو بدن كمبودهايي را موجب ميشوند. تغذيه سالم ميتوان رفع اين موارد اهتمام ورزيد. مان اختلال خوردن امكان پذير ميشد و اين اختلال صعب العلاج نيست. نتيجه اميدواريم اميد و پشتكار و همكاري مشاور، روانشناس، روانپزشك و دكتر تغذيه سالم و تنست به زندگي عادي خود ادامه داده و از آن لذت ببريد.

سوالات متداول

آيا هر استرسي موجب اختلال خوردن خواهد شد؟

ابتلا به اختلال خوردن بستگي به قوت دستگاه عصبي، شدت استرس و نهايت عمق ثير بر فرد بستگي دارد. پس ثير يك سانحه افراد مختلف متفاوت است.

عوامل ديگري هم هستند كه عث چاقي يا لاغري شوند؟

بله مانند كم كاري يا پركاري تيروئيد كه يكي موجب چاقي مفرط و ديگري موجب لاغري مفرط ميشود. ولي لازم است بدانيد برخي اوقات استرس بر غده تيروئيد نيز ثير ميگذارد.

آيا ويژگي هاي پرخورها و كم خورهاي عصبي ثابت و بي تغيير است؟

خير هر عامل خارجي حدي ميتواند بر بدن انسان ثير بگذارد. عمق و شدت و ماندگاري ثير بسته به مقاومت بدن دارد. تفريحات سالم، تغذيه سالم و نگاه مثبت و پذيرفتن واقعيت هاي زندگي ميتوانيم روح و جسمي سالم داشته شيم.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره روانشناسي و خانواده خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلالات كودك آنلاين به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : Do’s and Don’ts for Eating

 

چگونه اختلال خوردن را ترك كنيم؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۳:۵۴ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

اختلال خوردن به دو گونه بروز ميكند : ۱- پرخوري عصبي ۲- كم خوري عصبي ( بي اشتهايي عصبي ) موضوع اختلال خوردن ببينيم آيا هر پر خوري يا كم خوري اختلال محسوب ميشود يا خير؟ برخي به دليل اهميت دادن به تناسب اندام از خوردن غذا و آن هم آگاهانه ممانعت ميكنند. برخي ديگر براي سلامت بدن كم خوري ميكنند سنين لا به چاقي و عوارض آن مبتلا نشوند. اگر كم خوري هدف شد اختلال محسوب نميشود. بماند كه برخي بدون مشورت پزشكان تغذيه رژيم گرفته و سلامت خود را به خطر مي اندازند. ولي نخوردن بدون ريشه عصبي و آگاهانه اختلال نيست حتي اگر روش اشتهي را برگزينند . اما زماني كه يك شخص پس ازفشار روحي از خوردن دست ميكشد اختلال خوردن محسوب ميشود. اين فشار روحي شامل سانحه، بلاياي طبيعي و غم هاي عاطفي ميشوند.

اختلال خوردن

عوامل موثر كم خوري مورد پرخوري عصبي نيز صدق ميكند. برخلاف كم خورهاي عصبي پرخورها هنگام استرس شروع به خوردن آن هم ولع ميكنند. همين عث افزايش حجم معده شده  و پرخوري حتي مواقع عادي نيز ادامه پيدا ميكند. آنها نمي پذيرند كه پرخور هستند چون متوجه خوردن خود نميشوند و از مغز نيز پيام سيري ارسال نميشود. مشاوره خانواده آويژه ميتوانيد براي كمك به فرد پرخور خانواده كمك نماييد. مشاوره روانشناسي اين مركز ميتوانيد از اختلال شخصيت فرد مورد نظر پيشگيري نماييد. چون بيمار پس از مدتي چاق شده و دچار افسردگي و نتيجه خلل شخصيت خواهد شد.


بيشتر بخوانيد: 


علائم اختلال خوردن

علائم اختلال خوردن همانطور كه از اسمش پيدا است فرد پرخوري ميكند. آنها ابتدا غذاي كمي براي خود ميكشند اما بعد از آن دوره به خوردن ادامه ميدهند. طول روز مدام ريزه خواري ميكنند. به غذاي سر گاز ناخنك ميزنند. مزه دهانشان هميشه بد است. فكر ميكنند خوردن ميتوانند مزه دهان را عوض كنند. حاليكه چون معده خيلي پر شده قا نيست حركات دودي را كه براي هضم غذاست انجام دهد. از ديگر علائم اختلال خوردن اين است كه هميشه احساس گرسنگي ميكنند. بخصوص هنگام استرس تند تند غذا ميخورند و حرف ميزنند. بعد از غذا به خواب نياز پيدا ميكنند. تمام اين رفرها مبوليسم غذا ثير منفي دارند. بدن آنها متورم شده و راه رفتن و حركات روزمره برايشان دشوار ميشود. اغلب يا ترش ميكنند يا نفخ. دفع نيز مشكل دارند.

از ديگر علائم اختلال خوردن چاقي پس سر است. دستگاه ليمبيك مغز مسئول تشخيص خطر است و پيام رساندن براي ترشح كورتيزول ميشد. هنگام استرس اين دستگاه به سيستم ترشح كورتيزول پيام داده و عث ترشح آن ميشود. وقتي خون ميزان كورتيزول لا ميرود دستگاه ليمبيك دوره پيام خطر ارسال ميكند. اين چرخه تكرار شده و اين دو عامل فعاليتشان چند برابر ميشود. و اين چرخه عث ميشود فرد ترسو وهيجاني شود. پس افراد پرخور ترسو ميشوند. فعاليت دستگاه ليمبيك عث كم شدن سروتنين نيز ميشود كه همين امر عث بروز افسردگي و اضطراب ميشود.

تعريف اختلال خوردن

تعريف اختلال خوردن دست كشيدن از غذا و يا پرخوري بي رويه بطورغير ارادي پس از يك فشار روحي است. تحقيقات ميداني ديده شده كه كودكاني كه از فقر شديد عاطفي رنج ميبرند دچار كم خوري عصبي و نتيجه يبوست ميشوند. نرون هايي كه وظيفه پيام رساني براي گرسنگي را دارند حالت خاموشي به سر ميبرند.  فرد هميشه احساس سيري ميكند. مبوليسم مشكل مواجه شده و نهايت فرد دچار سو تغذيه ميشود. اختلال خوردن فرا تر از خوردن معمولي است. اين اختلال تمام بخشهاي بدن ثير ميگذارد. نتيجه ميتوان تعريف اختلال خوردن بگوييم : اختلال تمام سيستمهاي بدن اثر پرخوري يا كم خوري غير ارادي عصبي.

 


بيشتر بخوانيد: 


ابتلا به اختلال خوردن

ابتلا به اختلال خوردن ارتط سيستم عصبي بوجود مي آيد.  ابتدا ببينيم چه عواملي سبب ميشود شخص مبتلا به پر خوري يا كم خوري شود. هر وارد آمدن استرس به بدن، سيستم عصبي دستور آن گارد به تمام بدن ارسال ميكند اين دستور يا سيستم عصبي دستگاه گوارش را وادار به ايست ميكند يا فعاليت زياد. پس ابتلا به اختلال خوردن ارتط مستقيم اين پيام هاي عصبي است. ست مانند زماني كه مثلا گلداني از لاي ميز حال افدن است. شما يا سريع تر از هميشه ميدويد گلدان را بگيريد يا بدن شما قفل ميكند. اين اختلال نيز دقيقا همين طور است استرس يا موجب پر خوري عصبي ميشود يا كم خوري عصبي.

نشانه هاي اختلال خوردن

نشانه هاي اختلال خوردن واضح است. چاقي بيش از حد كه هيكل متورم است و نفخ دارد. تنبلي و كم تحركي. افسردگي و بيحوصلگي. خنده هاي بي اندازه و هيجاني. اين افراد رده مهر طلب ها قرار ميگيرند. چون نياز به توجه و محبت ديگران پيدا ميكنند بسيار هديه ميدهند و بي اندازه محبت ميكنند. مسفانه چون محبت واقعي ولازم را يافت نميكنند افسرده ميشوند. از نشانه هاي اختلال خوردن كم خوري عصبي لاغري بيش از اندازه. اين افراد معمولا غرولند ميكنند. وسواسي ميشوند. اينان نيز افسرده هستند.

 


بيشتر بخوانيد: 


مشكلات اختلال خوردن

مشكلات اختلال خوردن پرخورها و كم خورها تفاوت دارد. مشكلات اختلال خوردن پرخورها : عدم امكان حضور اماكن ورزشي، عدم حضور تفريحات تيمي و گروهي. عدم اعتماد به نفس به خاطر چاقي مفرط. سرد و دهايي عضلات. و اما مورد كم خورها د معده، لاغري مفرط، خود خوري و افسردگي اين دو گروه كمتر ميتوانند زوج دلخواه خود شند. به همين دليل احساس تنهايي و فقر عاطفي دارند.

مان اختلال خوردن

مان اختلال خوردن از مشاوره آغاز ميشود. تشخيص، مشاوره و صورت نياز دارو ماني براي هردو گروه لازم است. ابتدا يد عامل استرس زا شناسايي شوند. سپس همگام روانشناسان راه مان پيموده شود. اين بخش مراجعه به دكتر تغذيه نيز علاوه بر روانپزشك پيشنهاد ميشود. چون پرخوري و كم خوري هر دو بدن كمبودهايي را موجب ميشوند. تغذيه سالم ميتوان رفع اين موارد اهتمام ورزيد. مان اختلال خوردن امكان پذير ميشد و اين اختلال صعب العلاج نيست. نتيجه اميدواريم اميد و پشتكار و همكاري مشاور، روانشناس، روانپزشك و دكتر تغذيه سالم و تنست به زندگي عادي خود ادامه داده و از آن لذت ببريد.

سوالات متداول

آيا هر استرسي موجب اختلال خوردن خواهد شد؟

ابتلا به اختلال خوردن بستگي به قوت دستگاه عصبي، شدت استرس و نهايت عمق ثير بر فرد بستگي دارد. پس ثير يك سانحه افراد مختلف متفاوت است.

عوامل ديگري هم هستند كه عث چاقي يا لاغري شوند؟

بله مانند كم كاري يا پركاري تيروئيد كه يكي موجب چاقي مفرط و ديگري موجب لاغري مفرط ميشود. ولي لازم است بدانيد برخي اوقات استرس بر غده تيروئيد نيز ثير ميگذارد.

آيا ويژگي هاي پرخورها و كم خورهاي عصبي ثابت و بي تغيير است؟

خير هر عامل خارجي حدي ميتواند بر بدن انسان ثير بگذارد. عمق و شدت و ماندگاري ثير بسته به مقاومت بدن دارد. تفريحات سالم، تغذيه سالم و نگاه مثبت و پذيرفتن واقعيت هاي زندگي ميتوانيم روح و جسمي سالم داشته شيم.

خدمات تلفني و آنلاين مركز

لطفا براي كسب اطلاعات بيشتر ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه نماييد .

اين راس مركز مشاوره روانشناسي و خانواده خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلالات كودك آنلاين به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع : Do’s and Don’ts for Eating

 

چگونه اختلال خوردن را ترك كنيم؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴:۲۶:۲۰ | مشاور خانواده | نظرات (0)
۵٫۰
۰۱
 

اختلال استرس پس از سانحه زندگي فردي را دچار آسيب ميكند. فرد بطور عادي نميتواند به زندگي روزمره ادامه دهد. اين اختلال پس از مدتي از گذشت سانحه بروز ميكند. اختلال استرس پس از سانحه ممكن است روزهاي ابتدايي نمود نداشته شد. پس از گذشت چند هفته رفر فردي تغيير كرده و زندگي او ثير ميگذارد. اختلال استرس پس از سانحه براي همه بوجود نمي آيد و افراد به زندگي عادي خود ادامه ميدهند و آن كنار مي آيند. اما برخي ثير عميق و برخي ثير سطحي ميگذارد. مشاوره خانواده آويژه پيشنهاد ميكند پس از هر حادثه يا سانحه حتما به يك روانشناس مراجعه شود. اين اختلال بعد ازمدتي ممكن است منجر به اختلال شخصيت شده و عث دگرگوني شخصيت فرد شود. مشاوره روانشناسي بعد از هر حادثه از اين اختلال پيشگيري ميكند.

علائم اختلال استرس پس از سانحه

علائم اختلال استرس پس از سانحه به صورت هاي مختلف جلوه ميكند. افسردگي، خود تنيدگي، بيقراري، ترك كار، ترك علايق و امور زندگي همراه اضطراب و هيجانات منفي. علائم اختلال استرس پس از سانحه ممكن است وني و پنهان شد. اين اختلال بر روح و جسم فرد ثير خواهد گذاشت. ريزش مو، از دست دادن طراوت و شادابي، د گرفتن عضلات حتي حد اسپاسم و ضعيف شدن قواي جسماني. علائم اختلال استرس پس از سانحه بيشتر به صورت رفري بروز ميكند. ترس و وحشت شديد، نامنظم شدن خواب به صورت كابوس ديدن و پريدن از خواب  و فوبيا.

تعريف اختلال استرس پس از سانحه

تعريف اختلال استرس پس از سانحه بروز مشكلات روحي و جسمي به صورت هاي پيدا و پنهان فرد است. كه فرد يا دچار سانحه شده و يا حادثه اي را از نزديك ديده است. اين سوانح ممكن است طبيعي بوده يا به دست انسان اتفاق بيفتد. براي تعريف اختلال استرس پس از سانحه به چند حادثه اشاره ميكنيم. حوادث طبيعي از قبيل سيل، زلزله، آتش سوزي و غيره. حوادثي مانند تصادف و انفجار ترقه هم ايجاد اختلال دخيل هستند. اتفاقاتي چون ربوده شدن فرد به وسيله آدم ريان، تجاوز جنسي، تهديد سلاحهاي سرد و كيف قاپي هم عث بروز اين اختلال ميشوند. تعريف اختلال استرس پس از سانحه يادي ميكنيم از جنگ و جنگاوران. اين اختلال ميان رزمندگان به شدت رواج دارد. انفجار مين، خمپاره و ديدن پيكرهاي زخمي و شهادت همرزمان و دوسن.

ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه

تشخيص ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه فقط از عهده كارشناسان برمي آيد. زيرا هر حادثه و يا سانحه بر روي همه ثير ميگذارد. ولي اين اثر پس از مدتي رفع شده و فرد آن كنار مي آيد. ابتلا به اختلال استرس پس از حادثه براي كساني تعريف ميشود كه عوارض روحي و جسمي ماندگار برداشته شد. يعني بيش از يك ماه بيمار اين عوارض همراه شد. اين صورت لازم و ضروري است به يك روانشناس مراجعه نموده و صدد بهبود بيماري برآيد. اطرافيان بيمار نيز مشاوره به او كمك نمايند.

نكاتي كه لازم است هر فرد مواجهه اين اختلال بداند. اگر خود دچار شديد به هيچ عنوان زندگي روزمره خود را ترك نكنيد. به تفريحات خود ادامه دهيد. از كساني كه براي شما ياد آور حادثه هستند دوري نكنيد. نزديكان خود مورد حادثه حرف بزنيد. بپذيريد كه براي هركسي ممكن است چنين حوادثي پيش بيايد. خود تكرار كنيد كه زندگي ادامه دارد و من يد اين اتفاق كنار بيايم. از تغذيه سالم و به موقع غافل نشده و آن را ترك نكنيد. راه هاي مان را پيش بگيريد و خود را موظف به عمل نماييد.

 


بيشتر بخوانيد: اختلال خوابگردي چيست


نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه

نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه عرتند از برآشفتگي عمومي، يادآوري خاطرات تلخ حادثه البته ذهن. ترك امور روزمره زندگي، ترك علايق و تفريحات. از ديگر نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه ميتوان به افسردگي، خود ماندگي و هيجانات كاذب منفي اشاره كرد. بيمار هميشه از تكرار حادثه براي خود و اطرافيانش هراس دارد. او از ديگران بيزار ميشود و رفرش پرخاشگري همراه است. به سختي ديگران ارتط برقرار ميكند. گاهي دچار واپسروي رشدي ميشود. شب ااري، مكيدن انگشن و حتي رفر هاي كودكانه. دوري از اماكن و كساني كه حادثه را براي او ياداوري ميكنند. اين علائم اگر بيش از يك ماه براي فرد تكرار شوند فرد بيمار شده و يد مان شود.

مشكلات اختلال استرس پس از سانحه

مشكلات اختلال استرس پس از سانحه تمام زندگي فرد را تحت ثير قرار ميدهد. البته هفته هاي اول پس از حادثه طبيعي است كه فرد اختلالاتي همراه شد. اما ز هم پيشنهاد ميشود حتما به يك روانشناس مراجعه نمايند. از ثير اين اختلال فرد بكاهند فرد آسيب ديده سلامت به زندگي عادي خود ادامه دهد. از مشكلات اختلال استرس پس از سانحه ميتوان به آزار اطرافيان اشاره نمود. فرد نا آرامي و پرخاش عث رنجش ديگران شده و زندگي آنان را استرس همراه ميكند. مشكلاتي چون ناتوان شدن مسائل مالي، ضعف عمومي، مختل شدن اساس زندگي و پريشاني رواني اين اختلال بوجود مي آيند.

 

مان اختلال استرس پس از سانحه

مان اختلال استرس پس از سانحه روان ماني، دارو ماني و كسب مهارتهاي كنترل بيماري امكان پذير ميشود. مان اختلال استرس پس از سانحه خود مراقبتي و اقدام به موقع ميتواند پيشرفت خوبي داشته شد. بيمار خود نخواهد مان شود هيچكس به تنهايي قا به مداواي وي نخواهد بود. شركت جلسات مشاوره، استفاده به موقع از داروها و مراقبت از جسم و روان بهبود بيماري ثير دارد. مواجهه سازي كمك مشاور نيز مان موثر است. بيمار هرچق از مكان حادثه دوري كند بيماريش وخيمتر ميشود بهتر است آرامش و كمك او را به مكان حادثه برده و بگذاريم مورد آن حرف زده و گريه كند. انرژي هاي وني را رها نمايد به آرامش برسد.

برخي موارد ديده شده كه بيمار نميخواهد حادثه را ور كند جاييكه فكر ميكند اتفاقي نيفده است. اين موارد حادثه را به او بقبولانيد البته كمك مشاوران متخصص. افراد خانواده نيز مشاوره گرفتن و برخورد صحيح ميتوانند به مان كمك بزرگي نمايند. ديده شده كه فردي براي دلسوزي حرفي ميزند و عث انزواي بيشتر بيمار ميشود. مثلا او عزيزي را يك سانحه از دست داده و اطرافيان براي اينكه براي او ياداوري نشود اورا از حرف زدن ز ميدارند. يا به او ميگويند اين موضوع آنقها اهميت ندارد. بيمار احساس تنهايي نموده و منزوي ميشود. اما مشاوره از يد ها و نيدها مطلع شده و برخوردي صحيح خواهند داشت. مركز مشاوره آويژه براي شما صحت و سلامت آرزو دارد.

سوالات متداول

آيا ژنتيك اختلال پسا ضايعه اي ميتوانددخيل شد؟

بله كساني كه چينش و تعداد آمينو اسيدهايشان اختلال وجود دارد ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه يا پسا ضايعه اي زمينه مساعدتري دارند و تداوم و ابتلا به بيماري آنها شديدتر و بيشتر است.

چگونه ميتوان به اين افراد كمك كرد؟

اولا اگر قصد كمك داريد حتما مشاوره بگيريد. ديگر آنكه براي داشتن خوابي راحت و آرامش روان به آنها كمك كنيد. از فرياد زدن، پرخاش و رفر هاي استرس زا جدا خود داري نماييد. به د دل ها و حرفهايشان بخوبي گوش كنيد و بگذاريد تمام آنها را بيان كنند. بردن به مكانهاي تفريحي و هنري روح آنها را ز سازي نماييد.

احساس گناه اين بيماران چگونه تعريف ميشود؟

اين بيماران ممكن است احساس گناه يا شرمندگي نمايند. اين صورت انقض ماهيچه اي موجب بروز اسپاسم هاي عضلاني ميشوند كه مرتب به آنها يد يادآوري نماييم آنها مقصر نيستند و اين حادثه براي هركسي جز آنها نيز ممكن بود بوجود بيايد.

خدمات مركز

براي كسب اطلاعات بيشتر لطفا ساير مقالات متخصصان مركز مشاوره آويژه را مطالعه فرماييد .

اين راس مركز مشاوره خانواده و روانشناسي آويژه خدمات متنوعي را زمينه مشاوره اختلال خواب كودكان به شما هم ميهنان عزيز ارائه ميدهد .

منبع: (Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD

 

چگونه از اختلال استرس پس از سانحه عبور كنيم؟

از

09353000102

    

 

منبع:لينك منبع


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: ،


ادامه مطلب
۲۵ مهر ۱۳۹۸ | ۰۴:۰۹:۰۳ | مشاور خانواده | نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ]
مطالب جديد تر مطالب قدیمی تر

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم /  نوار نقاله / انجام پروژه های متلب / جواب بازی آمیرزا / عکاسی صنعتی / بازی اندروید